Leertijduitbreiding en invulling

 

Leertijduitbreiding is als interventie opgenomen in het NPO menukaart. Inzet van deze interventie betekent dat er extra leertijd wordt gefaciliteerd om of aan de slag te gaan met de schoolvakken dan wel met sport- en culturele activiteiten. Denk aan een zomerschool of verlengde schooldag. In deze blog zullen een aantal mogelijke invullingen van deze verlengde schooltijd de revue passeren. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leerwinst van deze interventie drie maanden is.

 

Lees hoe Karresschool in Den Haag leertijduitbreiding realiseert in de vorm van een verlengde schooldag: anders organiseren vanuit het NPO – Karresschool.

 

Reken- en taalvaardigheden verbeteren 

Sinds 2006 is er een nieuw beleidsinstrument geïntroduceerd in de instrumentenkist van het achterstandenbeleid: de schakelklassen. Doel van de schakelklassen is om extra leertijd in te regelen naast de reguliere schooluren. Dit voor kinderen die een taalachterstand hebben opgelopen doordat ze bijvoorbeeld thuis geen Nederlands spreken of nieuwkomer zijn.

Tussen 2009 en 2012 werd gewerkt met zogenoemde profijtklassen. Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 die een taal- en/of rekenachterstand hebben werden geselecteerd om naschoolse lessen te volgen voor die vakken. Het resultaat was dat leerlingen hun werkelijke potentieel konden benutten en een hoger middelbaar schooladvies kregen. In de profijtklassen werd tevens ingezet op werkhouding en metacognitie: competenties die goed van pas komen in het voortgezet onderwijs.

 

 

Playing for succes 

Een niet te onderschatten deel van de leerlingen kampt met sociaal-emotionele problematiek; corona heeft daar een versterkend effect op gehad. Om jezelf op cognitief vlak te kunnen ontwikkelen is het onontbeerlijk dat je goed in je vel zit. Belangrijk om daar dan ook als school tijd en energie in te steken.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men een naschools programma ontwikkeld voor leerlingen die kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen of andere psychoproblematiek. Dit met als doel om hen succeservaringen te laten opdoen. Het programma houdt in dat leerlingen een middag per week naar een sportstadion gaan. Vaak wordt bij de activiteiten een rolmodel (bijvoorbeeld profvoetballer) betrokken. Dit concept is door verschillende scholen in Nederland overgenomen!

 

Aantal aandachtspunten 

Allereerst is het bij inzet van leertijduitbreiding van belang dat er een specifieke doelgroep wordt geselecteerd. Vervolgens dienen er specifieke leerdoelen geformuleerd te worden. Het doel moet scherp voor ogen gehouden worden, zodat daar ook duidelijk op gemonitord kan worden. De inzet is het meest effectief als de uitvoering plaats vindt in kleinere groepjes. Ten slotte is het essentieel dat sociaal-emotionele ontwikkeling uitdrukkelijk als element wordt meegenomen in de interventie. Succeservaringen, leerplezier, werkhouding en zelfvertrouwen zijn heel belangrijk. 

 

 

Een zomerschool of verlengde schooldag op jouw school?

Het organiseren van een zomerschool of een verlengde schooldag zijn mooie invullingen van leertijduitbreiding. Stuur ons een bericht of bel vrijblijvend naar 06 18 90 63 93 om de mogelijkheden te bespreken voor jouw school. Laten we samen zorgen dat jullie leerlingen tot bloei mogen komen!