Onderwijsmethodes in het primair onderwijs

In Nederland hebben we te maken met verschillende types en methodes binnen het onderwijs. Voor onderstaande blog kijken we naar de diverse types en methodes binnen het onderwijs voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Deze periode van onderwijs wordt ook wel het primaire onderwijs genoemd.

Er zijn drie types primair onderwijs. Zo gaan de meeste leerlingen naar het basisonderwijs. Kinderen die meer hulp nodig hebben bij de opvoeding en het leren, zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs. Deze onderwijssoort heeft doorgaans kleinere groepen leerlingen dan het reguliere basisonderwijs en beschikt over meer afzonderlijke deskundigen om de leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te begeleiden. Dan is er als derde type: speciale basisscholen. Die zijn bedoeld voor onder andere visueel gehandicapte kinderen, dove en slechthorende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen. 

Binnen het primair onderwijs zijn er verschillende methodes voor het lesgeven en de ontwikkeling van het kind. Zo hanteren verschillende primaire onderwijsinstellingen diverse methodes voor wat in hun ogen de ontwikkelingen van het kind bevorderd. De volgende vier methodes worden besproken: Montessori, Dalton, Vrijescholen en Freinet. 

 

Montessori

Montessori scholen hebben als motto ‘vrijheid in gebondenheid’. Op een Montessori school hebben kinderen zich wel te houden aan regels, maar hebben ze ook veel vrijheid voor hun ontwikkeling. Belangrijk is dat de kinderen werken op hun eigen niveau met de door hun gekozen leermiddelen. De gedachtegang hierachter is dat kinderen op deze manier zelf gemotiveerd worden om hun uiterste best te doen. Er gelden geen cijfers en geen cijferrapport op een Montessori school. Echter is er veel communicatie met de ouders over de ontwikkeling van het kind en wordt er wel bijgehouden wat een leerling gedaan heeft en hoe. De basisprincipes van deze methode is om een leerling actief te laten zijn in een voorbereide omgeving. Op deze manier hebben kinderen meer de kans om van elkaar te leren en zelf hun talenten te ontwikkelen. 

 

Dalton

De Dalton methode heeft drie principes waarop het het onderwijs berust. Deze principes zijn het bevorderen van de vrijheid, bevorderen van onderlinge samenwerkingen en het bevorderen van zelfstandigheid. De overtuiging is dat met de bovengenoemde principes je een kind voorbereidt op een leven in de democratie. Daltononderwijs gaat uit van de belevingswereld van het kind. De kinderen leren vanuit emotionele betrokkenheid de samenhang der dingen te ontdekken. Het opvoedingsproces van een school als deze is gebaseerd op onderling vertrouwen en het omgaan met elkaar in gelijkwaardigheid. leraren en leerlingen overleggen over de regels. Deze regels worden dan in samenhang vastgesteld. De leerkrachten proberen met hun manier van handelen de kinderen het vertrouwen te geven dat iedereen in de groep gelijke plichten en rechten heeft.

 

Vrijescholen

Vrijescholen is een onderwijsmethode waarbij het lesprogramma aansluit bij hun leeftijd, drijfveren en mogelijkheden. Aan de hand van de leerdoelen ontwerpen de leraren veel lessen zelf. Onderwijs op Vrijescholen wordt gevolgd door middel van een strak tijdschema. Zo krijgen kinderen vanaf groep 3 vaak in de ochtend een hoofdvak zoals rekenen en taal. In de middag volgen de leerlingen vaklessen, zoals Engels, Duits, muziek en tekenen. Belangrijk om te weten is dat ‘Vrij’ niet verwijst naar vrijheid of vrijblijvendheid voor de leerling, maar naar het feit dat vrijescholen in vrijheid hun visie realiseren.

 

Freinet

Freinet onderwijs is in Nederland nog geen gevestigd begrip. Deze onderwijsmethode gaat er vanuit dat we niet alleen leren in het klaslokaal, maar ook in de wereld waar we in leven. Vaak gaan de leraren en de leerlingen er dan ook op uit naar de natuur of het bedrijfsleven. Zo worden er observaties gedaan, kunnen er vragen gesteld worden en kunnen de kinderen op onderzoek gaan. 

 

Belangrijke concepten binnen het Freinet onderwijs zijn dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig zijn. De verantwoordelijkheid verschilt echter wel. Er zijn vergaderingen binnen een klas waardoor ze een eigen democratie recreëren. Hierbij worden leerlingen gestimuleerd om eigen keuzes te maken en deze vervolgens te onderbouwen met goede argumenten.

Een ander concept is het werken met hoofd en handen. Kinderen leren door ervaringen op te doen. Zo zijn er ook vakken waar wordt geleerd met de handen te werken. Vakken zoals klussen en koken. Op deze manier kan de theorie gecombineerd worden met de praktijk. 

 

Extra instructies op jouw school?

Extra instructies in kleine groepjes aanbieden op school? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!