Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Er is veel aandacht op dit moment omtrent de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. Maar waar ook zeker aandacht aan besteed moet worden is het vak burgerschap, dit behoort namelijk ook tot de basis. Bij dit vak leren de kinderen sociale en maatschappelijke competenties aan om in de toekomst goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie voor het schooljaar 2019/2020 is gebleken dat 4 van de 5 leerlingen ongeveer 50% tot 90% van de opgaven voor burgerschapskennis en de vaardigheid in het toepassen van die kennis beheersen. Eenzelfde deel van de leerlingen heeft een matig tot redelijk vertrouwen in de eigen burgerschapsvaardigheid en een gematigd positieve burgerschapshouding. Bekijk hier het gehele onderzoeksrapport van de onderwijsinspectie.

 

De interesses van de leerling als individu hebben invloed op de burgerschapsvaardigheden, zo blijkt dat leerlingen die actief het nieuws volgen beter scoren op deze vaardigheden. Daarnaast werkt een klasklimaat waarin leerlingen kunnen discussiëren ook positief op de burgerschapsvaardigheden. En tot slot heeft de relatie tussen de leerkracht en leerling ook invloed op de burgerschapsvaardigheden.

 

Burgerschapsonderwijs bestaat uit de basiswaarden en -normen van de samenleving waarin wij leven. Een school is de juiste plek voor leerlingen om hier vaardig in te worden en te weten hoe ze ermee om moeten gaan. Elke school heeft zijn eigen waarden en normen en daarom is het aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit hun eigen visie en context.

 

Om er zorg voor te dragen dat burgerschap goed wordt vormgegeven op school zijn hieronder een aantal tips te vinden om dit proces systematisch aan te pakken.

 

  • Hier staan we voor

Goed burgerschapsonderwijs vraagt een intentionele en gerichte aanpak. Een visie op wat de school met burgerschap wil bereiken. Als je weet waar het je uiteindelijk om te doen is, geeft dit richting in de dagelijkse praktijk.

 

  • Dit is onze school

Scholen kunnen sterk van elkaar verschillen. Burgerschapsonderwijs wordt betekenisvol als het is afgestemd op wat er in de leefwereld van de kinderen speelt, bij wat leerlingen nodig hebben en wat past bij de context van de school.

 

  • Hier werken we aan

Verwerk visie en context tot heldere leerdoelen op schoolniveau. Formuleer concreet welke kennis, vaardigheden en houdingen leerlingen zullen leren.

 

  • Zo passen wij het in

Zorg voor een doorlopende leerlijn; een schoolspecifieke aanpak. Verspreid de leerdoelen en inhoud over de leerjaren en geef ze een plek in het curriculum, de schoolcultuur of de activiteiten binnen en buiten de school.

 

  • Dit is onze manier

Lesmaterialen en projecten worden vormgegeven door inspirerend aanbod te ontwikkelen of af te nemen. Ook is de hele school een oefenplaats voor het omgaan met basiswaarden van de democratie. Leerlingen doen eigen ervaringen op in bijvoorbeeld het leren omgaan met conflict en het geven van hun eigen mening.

 

  • Wij sturen bij waar nodig

Om te weten of de school het goed(e) doet, is geregelde evaluatie nodig. Door de ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen, kan het onderwijs worden bijgestuurd en afgestemd op de actuele leerbehoefte. Ook komen knelpunten en randvoorwaarden aan het licht, waar maatregelen voor genomen kunnen worden. Zo wordt de aanpak van school zichtbaar. (bron: schoolenveiligheid 2022)

 

Vond je deze blog nou interessant en ben je benieuwd naar meer tips en tricks voor in het onderwijs, bekijk dan hier ook eens onze andere blogs.