Directe instructies aan leerlingen

Een van de mogelijke interventies om als school in te zetten is die van de directe instructie. In tegenstelling tot één-op-één begeleiding zijn de kosten van deze interventie laag. De meeste kosten zullen zitten in de professionalisering van leraren/onderwijsassistenten. Wanneer voor deze interventie wordt gekozen is het verstandig om over voldoende personele capaciteit te beschikken. Dit kan overigens ook extern bij een bijlesorganisatie worden belegd. Bovendien is de leerwinst maar liefst 4 maanden op het VO en 3 maanden op het PO. 

 

Naast professionalisering gaan ook voorbereiding en kosten zitten in de aan te schaffen software. Leerlingen zullen individueel aan de slag gaan met opdrachten. De leraar geeft individuele instructie en bespreekt bovendien waar nog aan gewerkt moet worden. Uit onderzoek blijkt dat inzet van feedback van leerlingen aan elkaar positieve leereffecten sorteert. Door wetenschappers is het directe instructiemodel ontwikkeld dat goed ingezet kan worden door scholen die kiezen voor deze interventie. 

 

Het model bestaat uit de volgende zes fasen:

 • Dagelijkse terugblik: De les vangt aan met een herhaling van de eerder aangeboden lesstof. Leerlingen leren het meest effectief wanneer ze nieuwe stof kunnen verbinden met eerder aangeboden stof. Verbanden kunnen zo beter getrokken worden en dat vergroot de kennis en vaardigheden.

 

 • Presentatie: De leraar licht allereerst de leerdoelen voor de dag uit. Vervolgens wordt de nieuwe leerstof stapsgewijs geïntroduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en actief gecontroleerd of de stof wordt begrepen.

 

 • Oefening: eerst wordt er begeleid geoefend met de stof. Dit vindt plaats door directe interactie waarbij er veel vragen worden gesteld. 

 

 • Individuele verwerking: leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met opdrachten in de digitale leeromgeving of op papier. De effectieve leertijd wordt vergroot doordat de leraar direct nakijkt en feedback geeft aan de leerling.

 

 • Periodieke terugblik: Dit kan ingebouwd worden iedere week of na ieder leeronderdeel. 

 

 • Terugkoppeling: In de terugkoppeling wordt met name procesfeedback gegeven. Procesfeedback heeft betrekking op de leerstrategie, d.w.z hoe leer je op
  zo´n manier dat je de stof beter kunt beheersen. Het heeft raakvlakken met metacognitie. Ten slotte wordt de leerling ook veel aangemoedigd. 

 

Er zijn tevens variaties mogelijk op het directe instructiemodel. Zo zijn er ook variaties raadpleegbaar op het internet met nog meer interactie ingebouwd.

 

 

Ten slotte nog een aantal belangrijke bevindingen van de interventie:

 • Individuele instructie kan een effectieve manier zijn om het leerniveau van een leerlingen te verhogen. Echter vergt het ook de nodige organisatiekracht.

 

 • Er is een grotere leerwinst gebleken bij VO-leerlingen dan bij PO-leerlingen. Dit houdt vermoedelijk verband met het feit dat VO-leerlingen beter in staat zijn hun eigen leerproces in te richten. Bij lagere leerjaren op het primaire onderwijs is deze interventie dus aan te raden nog. 

 

 • Inzet van een digitale leeromgeving vergroot de mogelijkheid om sneller en directer instructie te geven. Een softwareprogramma kan dan zelf nakijken zodat de leraar dat vaak niet meer hoeft te doen. Er kan dan direct worden overgegaan naar feedback. 

 

Gelijke kansen bevorderen

Kinderen uit lagere sociaal-economische milieus verzuimen vaker school. Dit leidt er vaker toe dat ze niet mee kunnen komen in het tempo waarin de stof wordt aangeboden en waarop wordt voortgebouwd. Individuele instructie kan als goed middel worden ingezet om die leerlingen op hun eigen tempo met de stof aan de slag te kunnen gaan.

 

Terugkerend punt van aandacht bij toepassing van deze interventie is metacognitie. Dit vergt dat ook deze leerlingen leren hun eigen leerproces in te richten. Er gaat daarbij tijd zitten in de begeleiding maar kan mooie resultaten voor de lange termijn opleveren. 

 

Individuele instructie is een interventie die veel oplevert. Het is een interventie waarin elementen van andere interventies in terugkomen, zoals metacognitie en feedback- en instructie in kleine groepjes. Met name het leren leren is een competentie die onmisbaar is in het VO.   

 

Extra instructies op jouw school?

Extra instructies aanbieden op school? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!