Algemene Voorwaarden
ABCopschool 

ABCopschool B.V. (hierna: ABCopschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  85823198 en is gevestigd aan de Domselaerstraat 27, 1079JM te Amsterdam.

Artikel 1 – Definities

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

BW: Het Burgerlijk Wetboek.

Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ABCopschool een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.

Diensten: Individuele bijles of huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding wordt aan huis of online verzorgd.

Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van ABCopschool (waarbij aangetekend dat leerling en contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Strippenkaart of pakket: De Strippenkaart waarmee Contractant zijnde een Consument het aantal betalingstermijnen en het aantal uren kiest voor de Dienst. Het is ook mogelijk om De Strippenkaart in 1 termijn vooraf te voldoen door Contractant. Strippenkaart ook wel ‘’pakket’’ genoemd. 

Begeleider: De natuurlijke persoon die, in opdracht van ABCopschool, de Diensten uitvoert die ABCopschool aanbiedt. Naast begeleider zijn docent, bijlesgever en coach veelgebruikte termen.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen ABCopschool en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door ABCopschool, al dan niet ten behoeve van een leerling.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tot stand is gekomen via het gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Vestiging: Iedere door ABCopschool gehuurde locatie als ook een door ABCopschool gebruikte locatie waar de diensten door of namens ABCopschool worden verleend.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (I) iedere aanbieding, (II) elke offerte en (III) iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop ABCopschool deze algemene voorwaarden van toepassing gesteld, tenzij spraken is van artikel 2.4.

2.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden onder andere elektronische communicatie per e-mail verstaan.

2.3. Door inschrijving voor één van de diensten door leerling en/of contractant aanvaarden leerling en contractant de algemene voorwaarden en de huisregels van ABCopschool. indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze algemene voorwaarden en huisregels die bij ABCopschool van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze algemene voorwaarden en huisregels in acht neemt.

2.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ABCopschool en de contractant en/of leerling zijn overeengekomen.

2.5. Bij een afwijking van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zoals genoemd bij 2.4 blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1  De overeenkomst tussen Contractant en ABCopschool komt tot stand door middel van een mondeling/schriftelijk akkoord op de door ABCopschool voorgestelde strippenkaart of wanneer Contractant de door ABCopschool toegestuurde betalingslink accepteert.

 

Artikel 4 – Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. ABCopschool zal de overeenkomst ten alle tijden zo deskundig mogelijk uitvoeren.

5.2. ABCopschool heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de correcte contactgegevens aan ABCopschool met betrekking tot facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan ABCopschool.

5.4. Persoonsgegevens worden door ABCopschool zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van ABCopschool. ABCopschool voldoet aan de AVG wetgeving. Lees onze Privacyverklaring.

5.5. Voor de begeleiding van de leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is ABCopschool volledig afhankelijk van de medewerking van leerling. Als de leerling bewust niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst, is ABCopschool hiervoor niet aansprakelijk, evenals de gevolgen van niet slagen van de begeleiding.

5.6. ABCopschool kan geen volledige garantie bieden voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

5.7. De leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van ABCopschool. Indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze huisregels die bij ABCopschool van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze huisregels in acht neemt.

5.8. Bij het niet naleven van de huisregels is ABCopschool bevoegd om de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door ABCopschool aangeboden diensten. Dit zonder enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

5.9. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Dienst wordt afgenomen (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens Begeleiders dan wel andere Leerlingen. Bij overtreding van (één van) deze verboden is ABCopschool bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door ABCopschool aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat ABCopschool gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

5.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van ABCopschool.

 

Artikel 6 – Tarieven

6.1. Tarieven zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op ABCopschool.nl vermeld onder de tarieven. Omdat onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van BTW, is geen omzetbelasting verschuldigd. De tarieven worden per jaar schooljaar vastgesteld.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw getoond.

7.2.  De kosten van de strippenkaart worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd door ABCopschool  bij Contractant. Contractant dient ABCopschool hiervoor toestemming te geven. Het is ook mogelijk om het bedrag vooraf in een keer te voldoen.

7.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ABCopschool kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

8.1. Indien de contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, ongeacht de redenen daarvan, stuurt ABCopschool de contractant een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.2. Indien de contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is ABCopschool gerechtigd de betreffende diensten stop te zetten totdat ABCopschool het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten bedragen bij de tweede herinnering EURO € 12.50 en zullen bij de contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4. Indien ABCopschool genoodzaakt is om over te gaan op (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van contractant.

 

Artikel 9 – Onze diensten

9.1. Inschrijving voor door ABCopschool aangeboden diensten is mogelijk via de website van ABCopschool of telefonisch.

9.2. ABCopschool neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling na een aanmelding voor onze diensten. Er wordt naar de nodige informatie gevraagd die nodig is om de aanmelding te verwerken.

9.3 De kosten van de eerste bijles bedragen eenmalig € 55,- euro. Deze kosten worden los van van het pakket in rekening gebracht bij Contractant. Ook indien Contract na afloop van de eerste les niet overgaat tot de aanschaf van een pakket.

9.4 Er zijn 3 standaardpakketten (30, 45 en 60 uur begeleiding). Ieder pakket/strippenkaart is 12 maanden geldig vanaf het moment waarop de klant het pakket bevestigd heeft. Naast deze 3 standaardpakketten kan ABCopschool ook een pakket aanbieden dat een afwijkend aantal uren heeft.

 1. het 30 uur Pakket is 12 maanden geldig. Na afloop van deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met ABCopschool teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken;
 2. het 45 uur Pakket is 12 maanden geldig;
 3. het 60 uur Pakket  is 12 maanden geldig.

Na afloop van bovengenoemde periodes dient Contractant contact op te nemen met ABCopschool teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken.

 • De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart één jaar na aanschaf van de Strippenkaart.

 

9.5.  Een pakket/strippenkaart hoeft niet in één aaneengesloten periode te worden afgenomen maar wordt wel in een keer of in termijnen betaald. Als de leerling of diens ouder of begeleider tussentijds geen bijlessen meer wenst af te nemen van de reeds bestelde of betaalde strippenkaart, wordt het pakket geannuleerd. De afnemer betaalt bij tussentijdse annulering van een pakket een bedrag van € 150,- annuleringskosten die worden verrekend met de restitutie van het overgebleven bedrag. Omdat de klant, bij annulering van een Strippenkaart, eigenlijk losse bijlessen heeft afgenomen, worden de afgenomen uren voor het reguliere tarief van € 55,- per uur berekend. Als het overgebleven tegoed bij annulering minder is dan de annuleringskosten vindt er geen restitutie plaats. Zolang er minder dan 5 uur losse bijles is afgenomen kan nog besloten worden tóch een pakket af te nemen. Eventueel betaalde administratiekosten worden in dat geval gerestitueerd of verrekend met de volgende factuur.

9.6 Indien de contractant na de intake/proefles niet binnen twee weken reageert op het advies en pakketvoorstel, wordt er stilzwijgend toegestemd op de meest gekozen strippenkaart van 45 uur. Hierna gaat de annuleringsregeling in die bij artikel 9.3 wordt vermeldt.

9.7. Op het moment dat de contractant zich aanmeldt bij ABCopschool, zal ABCopschool zich inspannen om op korte termijn een geschikte begeleider te vinden. Indien de contractant binnen twee weken afziet van de diensten van ABCopschool, nadat er een geschikte begeleider voorgesteld is maar er is nog geen pakket gekozen, worden er administratiekosten in rekening gebracht van € 55,- euro.

9.8. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de Begeleider op een nieuwe datum beschikbaar is.

9.9. Als een bijles, minder dan 24 uur van tevoren, door Leerling wordt afgezegd, anders dan door overmacht, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de Begeleider, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal ABCopschool zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende Begeleider te vinden.

9.10. ABCopschool stelt zich nadrukkelijk voor dat bijles of huiswerkbegeleiding thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger plaats dient te vinden. Mocht de contractant anders handelen dan draagt de contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

9.11. ABCopschool is niet aansprakelijk voor schade op wat voor gronde dan ook, van een bijlesdocent tijdens bijles thuis, waaronder, eventuele breuk en diefstal.

 

Artikel 10 – Klachtenprocedure

10.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail ([email protected] o.v.v. klacht) te worden gemeld aan ABCopschool. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

10.2. Indien een klacht naar het oordeel van ABCopschool gegrond is, dan zal ABCopschool de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal ABCopschool slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. De contractant is tegenover ABCopschool aansprakelijk voor alle schade die ABCopschool lijdt door toedoen van de contractant of de leerling.

11.2. Indien ABCopschool aansprakelijk zou kunnen zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de bepalingen in artikel 9.

11.3. Medewerkers van ABCopschool zijn niet verplicht tot uitspraken over de aansprakelijkheid van ABCopschool.

11.4. Bij ABCopschool worden medewerkers met zorg geselecteerd, maar ABCopschool is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. ABCopschool is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

11.5. Contractant en leerling zijn verplicht verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekerd). ABCopschool is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking voor biedt.

11.6. ABCopschool is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van zaken tijdens het bezoek van een werknemer tijdens de bijles of huiswerkbegeleiding. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd te laten.

11.7. ABCopschool is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste informatie verstrekt door contractant en/of leerling.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en auteursrechten

12.1. ABCopschool behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2. Leerling en/of Contractant zijn niet bevoegd de door ABCopschool verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, hand-outs en toetsen, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door ABCopschool aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van ABCopschool te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

12.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ABCopschool voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van ABCopschool, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van ABCopschool.

 

Artikel 13 – Overmacht 

13.1.ABCopschool is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

13.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van ABCopschool, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Contractant aan ABCopschool zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van ABCopschool (xi) brand, (xii) epidemieën en/of pandemieën en (xiii) overige situaties die naar het oordeel van ABCopschool buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

13.3. ABCopschool heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ABCopschool haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5.Voor zover ABCopschool ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ABCopschool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 14 – Geschillen 

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Amersfoort, 10 juli 2021

 

Algemene voorwaarden
ABCopschool – Scholen

1.Definities

  1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ABCopschool.
  2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van ABCopschool.
  3. ABCopschool: ABCopschool B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1093JN) aan het adres Domselaerstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67817505.
  4. Diensten: (individuele) bijlessen alsmede huiswerkbegeleiding op het gebied van het basis- en voortgezet onderwijs.
  5. Product(en): een zaak, goed of digitaal product/gebruiksrecht dat door ABCopschool wordt (door)verkocht.
  6. Leerling: het kind dat feitelijk gebruik maakt van de Diensten.
  7. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met ABCopschool een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  8. Overeenkomst: de tussen ABCopschool en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en/of Producten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.
  9. Vergoeding: de vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is aan ABCopschool voor het gebruik van de Diensten en/of het leveren van de Producten.

 

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten

 

2.Algemeen 

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ABCopschool, elke Overeenkomst (inclusief nadere of aangepaste overeenkomsten en vervolgopdrachten) tussen ABCopschool en Opdrachtgever en op alle Diensten en Producten die door ABCopschool worden aangeboden.
  2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  3. Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door ABCopschool worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en zijn direct van toepassing.
  4. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

3.Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

  1. De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij het Aanbod. ABCopschool is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of fouten in het Aanbod. Omschrijving van Diensten en Producten in het Aanbod zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijk geleverde Diensten en Producten. Levertijden in het Aanbod zijn indicatief en leveren geen tekortkoming op bij overschrijding daarvan, behoudens afwijkende afspraken.
  2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  3. Overeenkomsten komen tot stand doordat een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard. ABCopschool is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd of binnen de termijn genoemd in het Aanbod. ABCopschool is te allen tijde bevoegd om een nog niet aanvaard Aanbod te herroepen, ook wanneer een termijn voor aanvaarding is gegeven. Voorts heeft ABCopschool het recht om een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor ABCopschool gegronde reden te weigeren binnen een week nadat een Aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
  4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.Vergoedingen en betaling

  1. Alle Vergoedingen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders overeengekomen.
  2. ABCopschool is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI).
  3. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van ABCopschool.
  4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Diensten of levering van Producten.
  5. Indien enig onbetwist verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst niet op of voor de vervaldag is voldaan, is ABCopschool gerechtigd Opdrachtgever het wettelijke tarief voor handelstransacties en de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

 5.Overmacht

  1. ABCopschool is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever en/of derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf ABCopschool of in het bedrijf van haar onderopdrachtnemer/leverancier, (ix) brand, (x) epidemieën en/of pandemieën en (xi) overige situaties die naar het oordeel van ABCopschool buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. ABCopschool heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ABCopschool haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de bijles/begeleiding online wordt verzorgd, omdat de Overeenkomst in dat geval wordt nagekomen.
  5. Voor zover ABCopschool ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ABCopschool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

6.Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Aansprakelijkheid van ABCopschool voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
  2. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ABCopschool ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ABCopschool wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van ABCopschool geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van ABCopschool onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot 50% van de door Opdrachtgever betaalde Vergoedingen. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van ABCopschool.
  3. ABCopschool is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste, onvolledige en/of ontijdige informatie verstrekt door Opdrachtgever en/of Leerling.
  4. ABCopschool is nimmer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van eigendommen tijdens de uitvoering van de Diensten. ABCopschool is evenmin aansprakelijk voor de beschadiging, verminking of verlies van data/informatie bij de levering van Producten.
  5. Opdrachtgever vrijwaart ABCopschool voor alle aanspraken van Leerlingen en/of derden als gevolg de door ABCopschool (of haar onderopdrachtnemers) geleverde Diensten, tenzij er sprake is van wanprestatie of handelen in strijd met de wet zijdens ABCopschool.

7.Garanties Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever garandeert jegens ABCopschool:
   1. de juistheid en volledigheid van de door haar aan ABCopschool verstrekte informatie;
   2. dat elektronische bestanden, software of informatiedragers die Opdrachtgever aan ABCopschool verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten;
   3. dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen door gebruik van materiaal dat Opdrachtgever aan ABCopschool verstrekt in de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart ABCopschool van aansprakelijkheid en redelijke kosten in verband met aanspraken van derden in verband met een inbreuk van bovengenoemde garanties.

8.Privacy

  1. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

 9.Intellectuele Eigendom

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ABCopschool of van derden die door ABCopschool worden ingeschakeld – waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, software, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten – berusten uitsluitend bij ABCopschool of de betreffende derde en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. ABCopschool en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer voor de duur van deze Overeenkomst het niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare recht om elkaars logo’s en merknamen te gebruiken in de uitvoering van de Overeenkomst. Door uitvoering van de Overeenkomst zullen geen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

 10.Geheimhouding

  1. ABCopschool en Opdrachtgever verplichten zich over en weer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor onbepaalde tijd daarna, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot hun kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van de andere partij alsook de aan andere Partij gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van de andere Partij en alle informatie waarover hij in verband met de Diensten beschikt.
  2. ABCopschool en Opdrachtgever verplichten zich de hierboven beschreven geheimhoudingsverplichting onverkort op te leggen aan alle personen, waaronder haar personeel en derden, die zij in de uitoefening van de Overeenkomst gebruikt. Iedere overtreding van de geheimhoudingsverplichting door ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten zal aan de betreffende Partij worden toegerekend.

 

11.Klachten

  1. Klachten over de verleende Diensten dienen door ABCopschool zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (roi@abcopschool.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan ABCopschool.
  2. ABCopschool zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  3. ABCopschool en Opdrachtgever zullen zich inspannen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

12.Overig

  1. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  2. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op Diensten

 

13.Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd genoemd in de Overeenkomst, behoudens andersluidende afspraken. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door de Opdrachtgever niet tussentijds geheel of gedeeltelijk worden opgezegd, geannuleerd of beëindigd anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
  2. Zowel Opdrachtgever als ABCopschool kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in de volgende situaties:
   1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere partij mits de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en – voor zover herstel mogelijk is – haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
   2. De andere partij in surséance van betaling verkeert of het faillissement van de andere partij is aangevraagd
   3. De andere partij is opgehouden te bestaan of geen activiteiten meer verricht.
  3. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door ABCopschool wegens een reden in artikel 13.2 is Opdrachtgever onmiddellijk de Vergoeding verschuldigd over het volledige offertebedrag (dus het totaal aantal geleverde en niet-geleverde uren in de Overeenkomst).
  4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 13.2.i) is Opdrachtgever als beëindigingsvergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan 75% van het offertebedrag minus de betaalde Vergoeding over afgenomen uren. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 13.2.ii) of 13.2.iii) is Opdrachtgever uitsluitend de Vergoeding verschuldigd over geleverde Diensten.
  5. Deze Algemene Voorwaarden laten onverlet de beëindigingsmogelijkheden die ABCopschool en Opdrachtgever hebben op grond van de wet.

 

14.Rechten en plichten ABCopschool

  1. ABCopschool zal zich inspannen de Diensten uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden.
  2. ABCopschool is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. ABCopschool spant zich in om voldoende personeel en/of derden beschikbaar te hebben om Diensten aan Opdrachtgever te verlenen binnen de afgesproken termijnen.
  4. ABCopschool zal de Diensten verrichten op locatie van Opdrachtgever, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
  5. ABCopschool kan de Diensten online leveren via Teams, Zoom of Skype (en vice versa). ABCopschool is hierbij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen
  6. Indien een Leerling om wat voor reden dan ook niet komt opdagen voor het afnemen van de Diensten, dan is ABCopschool gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. Het voorgaande geldt ook als de Leerling zich tijdig heeft afgemeld. Tijdig afgemelde uren kunnen uitsluitend worden ingehaald met instemming van ABCopschool en tegen een aanvullende vergoeding.
  7. ABCopschool is gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de les.
  8. ABCopschool zal het overeengekomen aantal uren in de Overeenkomst te allen tijde volledig inzetten, behoudens in het geval ABCopschool aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte en/of tekort van bijlesdocenten. ABCopschool is in genoemde gevallen nimmer schadeplichtig. Opdrachtgever is in genoemde situaties gerechtigd tot het inzetten van de niet-bestede uren op nader overeen te komen data en tijdstippen uiterlijk twee weken na het einde van het traject zoals opgenomen in de offerte. Niet-bestede uren die niet tijdig worden ingehaald zullen vervallen zonder recht op restitutie van de Vergoeding.
  9. ABCopschool kan een Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de Diensten in sterke mate wordt geschaad, van (voortzetting van) deelname aan Diensten uitsluiten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

15.Rechten en plichten Opdrachtgever en Leerlingen

  1. Opdrachtgever garandeert afdoende wettelijk verzekerd te zijn.
  2. Opdrachtgever zal ABCopschool alle informatie verschaffen die noodzakelijk is voor de voorbereiding op en/of de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst. Opdrachtgever geeft eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie tijdig door aan ABCopschool.
  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd reeds geplande bijlessen en/of begeleiding te annuleren en/of te verplaatsen. Opdrachtgever kan slechts na uitdrukkelijk en schriftelijk overleg een gedeelte verplaatsen. Opdrachtgever blijft gelet op het bepaalde in art. 7:411 BW verplicht tot een volledige vergoeding van de afgenomen en ingeplande diensten.
  4. Opdrachtgever is in het kader van de Diensten verplicht om niet de vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: een werkruimte, bureau, les- en schrijfmateriaal en meer. Indien Opdrachtgever zich niet aan voornoemde verplichting houdt, en de Diensten daardoor niet (tijdig) kunnen plaatsvinden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Leerlingen tijdig en voorbereid op de geplande bijles/begeleidingsuren zullen verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de Diensten. Het resultaat van de Diensten is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling.
  6. De Leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van ABCopschool.
  7. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Diensten wordt afgenomen (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens ABCopschool dan wel andere Leerlingen. Bij overtreding van (één van) deze verboden is ABCopschool bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door ABCopschool aangeboden Diensten en/of de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat ABCopschool gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.
  8. Leerlingen die vanwege ziekte of andere reden de Diensten niet kunnen afnemen, dienen zich ten minste 24 uur van tevoren (of zo spoedig mogelijk wanneer de ziekte binnen 24 uur voor de geplande bijles of begeleiding ontstaat) af te melden bij ABCopschool.
  9. De Opdrachtgever is verplicht om gedurende een overmachtssituatie waarin fysieke begeleiding niet mogelijk is, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie, de begeleiding door ABCopschool over te zetten naar online. De online begeleiding wordt zo snel mogelijk door ABCopschool verzorgd. De periode waarin geen bijles of begeleiding is verzorgd, worden wel door ABCopschool in rekening gebracht.

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten

16.Levering

  1. Levering van Producten door ABCopschool geschiedt op de door Partijen overeengekomen plaats. Wanneer geen plaats van levering is overeengekomen, geschiedt levering van Producten op een door ABCopschool aan te wijzen plaats. Bij verzending per post gelden de Producten als geleverd met ingang van  het moment waarop de Producten door ABCopschool aan de bezorgdienst zijn aangeboden.
  2. Wanneer Partijen zijn overeengekomen dat ABCopschool de Producten voor Opdrachtgever zal opslaan, dan gelden de Producten als geleverd met ingang van het moment waarop de opslag van de Producten door of namens ABCopschool aanvangt. ABCopschool is gerechtigd alle kosten voor dergelijke opslag, waaronder verzekeringskosten, aan Opdrachtgever te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Opdrachtgever is verplicht om de Producten af te nemen op de door ABCopschool in de Offerte medegedeelde leveringsdatum.
  4. De door ABCopschool in de Offerte medegedeelde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en zullen nooit te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De kosten van levering zijn voor Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Indien levering van (een deel van) de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, zonder dat de Producten zichtbare tekortkomingen vertonen, gaat het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan ABCopschool directe betaling vorderen. ABCopschool zal, alsdan, tot nader order de geweigerde Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  7. Wanneer Opdrachtgever (een deel van) de Producten weigert zoals omschreven in Artikel 16.6, heeft ABCopschool het recht zich te ontdoen van de Producten of daaraan een andere bestemming te geven. De eventuele opbrengst wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd, onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten.
  8. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Producten is uitgesloten.

17.Digitale Producten/programmatuur

  1. Voor zover ABCopschool digitale Producten (waaronder programmatuur, SaaS-diensten) verkoopt, dan ontvangt Opdrachtgever een gebruiksrecht gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van digitale Producten is beperkt tot het in de Overeenkomst aantal genoemde gebruikers en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  2. De Opdrachtgever mag digitale Producten uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het beoogde gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale Producten te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen of daaraan toegang te verlenen.
  3. De Opdrachtgever zal (delen van) digitale Producten niet (laten) kopiëren, wijzigen, compileren of namaken.
  4. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van digitale Producten aan ABCopschool retourneren of op instructie van ABCopschool verwijderen. ABCopschool is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie of dataoverdracht.
  5. ABCopschool is bevoegd om digitale Producten te wijzigen. ABCopschool staat er niet voor in dat digitale Producten vrij zijn van fouten en geschikt zijn voor het feitelijke of beoogde gebruik. ABCopschool zal zich inspannen om fouten in de door haarzelf ontwikkelde digitale Producten binnen redelijke termijn te herstellen. ABCopschool is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

18.Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door ABCopschool aan Opdrachtgever geleverde Producten, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ABCopschool totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ABCopschool gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten en zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ABCopschool daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betreffende derden onmiddellijk schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van ABCopschool.
  4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek de verzekeringpolis ter inzage te geven.
  5. Door ABCopschool geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat ABCopschool zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ABCopschool –en aan eventuele door ABCopschool aan te wijzen derden- om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ABCopschool zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

19.Risico-overgang

  1. Onverminderd eventueel eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 13-10-2021.